1. Komunikat o realizacji Przedsięwzięcia
SPÓŁKA LEKARSKA „ALFA MED” Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Promienna 1
NIP: 6511554429, REGON: 276518266 , wpisana do KRS pod numerem 0000206540
jako Grantobiorca bierze udział w realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”
Wysokość wkładu UE: 158 833,92 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 92/100)

2. Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych
nieprawidłowości lub nadużyć:
Pełny tekst informacji dostępny jest pod adresem:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Informacja-20230405a

3. Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania
w ramach projektu
„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem
e-zdrowia” (nr POIS.11.03.00-00-0074/22)
wraz z załącznikami:

4. Informacja z otwarcia ofert:

Zamawiający Spółka Lekarska ALFA-MED Sp. z o.o. przekazuje informacje z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na dostawy sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”.

https://alfamed-zory.pl/wp-content/uploads/2023/05/Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający Spółka Lekarska „ALFA MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-240 Żory,
ul. Promienna 1 przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy sprzętu
i oprogramowania w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem
e-zdrowia”.

 1. Lista ofert, które wpłynęły do Zamawiającego:
  L.p. Nazwa Wykonawcy Wartość brutto
  1. LENA Centrum Informatyki Sp. z o.o., 44-240 Żory, ul. Rybnicka 122 193 240,38 PLN
  Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą    i wybiera ofertę złożoną przez firmę:
  LENA Centrum Informatyki Sp. z o.o., 44-240 Żory, ul. Rybnicka 122
 2. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.
  Ponieważ brak jest innych ofert Zamawiający uznaje ją za najkorzystniejszą.
 3. Oferty odrzucone, wykluczone: Zamawiający informuje, że nie wykluczono ani nie odrzucono żadnej
  oferty.

https://alfamed-zory.pl/wp-content/uploads/2023/05/Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf